5350

\. - \

      5350 .

 

  5350 5380
, 500 800
. . , 400 400
, 10 10
, . ±60 ±60
 
, 560 630
8 8
, 180 180
16 16
, / :    
- 0,75...7,5 0,75...7,5
- 0,22...2,25 0,22...2,25
- 0,13...2,6 0,13...2,6
, / :    
- 530 530
- 160 160
(××)  2670×1810×2250 2897×1810×2250
,  9650 10000

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó