2421

- , 1977, ( )

     150 , .

..
     
  100..400
  250 450
   
     -   320
     -   200
  1
  / 135..3000
  / 0,015; 0,03; 0,06
    2
   
     -   1690
     -   900
     -   2020
  1365

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó