3142

/

      . - , , , .

.

, 240
, :
400
1000
, :
30-200
125
, 50
, 250

,
350
, :
100
500
100
, 995
, /0,05..5,0
, :
3o
8o
, /25..300
, :
30o
90o
, 1,5

( ),
60080305
, /50
, 290
, /0,001..0,05
, /0,01..4,5
, +/-30
, 11
, 1,1
, 529025802220
( , ), 7560

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó