1264

      - 126.4 , , , (, . .), , .

 
 
  ,
 400
 
 2
  ,
 400
 . ,
 90
 ./ . ,
 6/1
  , ,
 50
  ,
 2...4
  , /
 0,15-2,0
  , :
 
 -- 2500±15
 -- 4200±20
  ,
 2560±15
  , :
 
 -- 5250±20
 -- 4560±20
 ,
 11780

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó