6122

-

       - 6122 6,3 — 16 100 9000 ., 200 450 .

800 500 .

, .

      . - , .

      , .

.

      , , , , . . , , , () .

.

     .

    6122  6122

  
, 6,3 — 16,0
, / 25- 112
, 1000-2500
, . 100 - 9000
, 28,0
( ),  
3230
1610
1590
, 5650

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó