1616

 - .

       , , , , . - 4 1515-82.
- 8-82.
1620.061 1620.070.

            .

,                              
360                                   
, 180
, 750
, Min/Max, / 20 / 2000
, 7.5
: 2270 1100 1505
, 2150

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó