320

320 , . " " 5 , 10° . 320 320 .

   
  
, 120-320
, 615
, 500
, 770
, 650
, 510
, /2,8
, /2,8
, , /4,5
, , 0,1 - 2,5
, , 0,1 - 2,5
, , 0,1 - 1,4
, /3 - 38
, 11
, 2,2
, 500
, 250
, 285021603010
, 5660

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó