-7

-()

      , : , , , , .      

      . , : ...110 … 220 ... 100 , … 18. . , : ... 330 .... 310 , / …60 - 1000.

381162
, 220
, 100
, 330
,
300
,
18
,
3

8
, 120


1,1
1050x535x1200
400

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó