683-1

-

      - 6T82-I, 6T83-I .
      , , , , . 6T82-I 6T83-I, , .
      682-1 , .
      , , .
       , .
. 165-81

   . 683

6T82-1                               6T83-1                          
8-82
, 320 1250 400 1600
- 3 3
- ,    
18 8 18 8
18 HI2 18 HI2
- , 63 100
,    
800 1000
320 400
370 360
24644-81, 4 6 50 50
18 18
, -1 31,5...1600 31,5...1600
22 22
, S /    
12,5...1600 12,5...1600
12,5...1600 12,5...1600
4,1...530 4,1...530
­ , /    
4000 4000
4000 4000
1330 1330
, ­ ,      
30 30
400 390
, 155 190
­ , ±45 ±45
­, , 400 630
, 2280 1965 1690 2570 2252 1770
, 3250 3850
, 160 200

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó