1290-4

.

      , .

   
 Max D ,  125
 Max ,  250
   125/100
 Max ( x x x ),  275
 Max ,  40
   50-508 / 50-810
  ( / ), /  48
   8,4/2
 Max ( x ), /  3,7
  ,  30-40
  ( x x ),  7945x2130x2425
 
 20900                  

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó