161

-, 1969.

      - 161 .

  
 
  (),
 21909201500
  ( ),
 1500
  ,
 710
  ,
 170
  ()
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 2-32-4
  , /
 1365
 ,
 4

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó