15122, 15122

-

       - 15122, 15122, 15162, 15162 , .

15122, 15122 15162, 15162
, 1250 1600
1000 1000
, 8000 10000
, 1120 1400
, 1507 2607
- , 2812 2812
, / 400 315
, 55 55
, 4200x4479x5400 450048475400
, 17000 19500
- ..

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó