25-01

- , -, 1995.

        - 25 : , , , . .

.

      , , . , .

25
 
 
, :  
, 20
, 25
25557-82 6
, 150
, 300
, 200
, 650
, 320360
, 350
9
180-2 800
6
, / 0,1 – 0,56
, 1,5
, :  
730
650
1980
, 620

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó