FSS400\V\2

-

:
-  
- : - - xy; xz; yz  
-  
-  
- : , , , , -  
-  
-  
-  
-

..
  400 1600
  , 1500
  1120
  345
  400
  11
  -50
  45
  / 28-1400
  / 16-800
  / 5-250
  2,2
  / 3150
  / 1000
  14,5
  :  
       -   3500
       -   2920
       -   2710
  4000

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó