2614

-

      , , , .

 
. 80
. 900 710
  5
. 350
5,2
. 500
. 0..710
:    
-
. 800
-
. 800
  16 .. 2000
/ 1,4 .. 1100
/ 2,2 .. 1760
/ 3480
/ 2180
:    
-
1-10
-
20-4
   
-
. 4300
-
. 2735
-
. 2490
. 6000

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó