DLZ 315

-, , 1966.

  
 
  , ,
 32
  ,
 170
  ,
 500
  /,
 315/190
  ,
 0,008-6
  ,  0,005-3,75 
  / , .,
 6/6
 
  5
 
  3
  / , /
 3,6/1400
  ,
 
 - 2230
 - 1000
 - 1450
  () ,
 1900
  (),
 2250
  ,
 236512801580 

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó