2614-1

-, 1987

  , , , .

..
   
  80
  900 710
    5
  350
  5,2
  500
  0..710
  :  
     -   800
     -   800
    16 .. 2000
  / 1,4 .. 1100
  / 2,2 .. 1760
  / 3480
  / 2180
  :    
     - 1-10
     - ( )   20-4
  .  
     -   4300
     -   2735
     -   2490
  6000

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó