5822

      , :
, , , - ; - ; , , .

:
- ;
- ;
- ;
-

, (/) 200/500
, 30
, 400
, 5,9
, 2350x2500x1750
, 4400

:

,
3-200
10-200
, 460

:

, 210
, 30-170

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó