1616

- .

      1616 ( , , , ..), , , .


                                               
  ,  320
  ,  
 180
  ,  500; 750; 1000
  ,
 960
  13214-79
  6
  12593-72
 6
 , ,
 44
  ,
  (//),
 2025/1110/1505 
 ,
 2000

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó