-7

-

       ( , , ) .

      . . , , . , :

, ( , - ).

:
 
                                   

,

50-1200

,

20-180

- ( D . d . ),

250 30

, /

800; 1400

, /

4500

,

3,12

,

21009001045

,

640

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó