681

-

      - 681, 681, 611, 681 .
      , , . .
 
..
   
  1000
  250
  X,Y,Z 630 200 360
  50..410
  60
  285
  7,5
  / 40 ... 2000
   
     -   1470
     -   1975
     -   1940
  2360

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó