612-1

-

612 , , , . 612 , , , , , , - , , , . 612 .

  612-1:

612-1
, 320x1250
,
- (X)
- (Y)
- (Z)

800
320
420
, ± 45
, / 31,5...1600
50
, /:
- (X)
- (Y)
- (Z)

12,5...1600
12,5...1600
4,1...430
, /:
- (X) 4000
- (Y) 4000
- (Z) 1330

4000
4000
1330
, 7,5
, 228019652265
, 3250

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó