-60

 

 

 

 

. .

 

 

,

 

22

26

32

42

48

58

1

 

 

( 15%).

 

 

85

 

 

85

 

 

85

 

 

 

120

 

 

 

150

 

 

 

210

 

 

 

2

 

 

( 15%)

 

 

 

85

 

 

85

 

 

120

180

150

310

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

-  90˚

 

300

300

550

750

800

850

-  135˚

 

350

350

650

1000

1100

1100

 

-  180˚

 

400

400

850

1200

1300

1600

4

 

 

 

11

 

12

 

10

 

 

5

 

4

 

4

5

 

 

 

 

 

/

 

 

2,2

1410

6

 

()

/

2

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

 

 

50

8

 

 ( )

 

 

12008501550

9

( ),

800

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó