1620

-

       , , , . .

       1620 - , Ra 2,5 . .

  
  8-77
 ,
  ,  400
  ,  210
  ,
 500;750;1000;1500
  ,
 960;1460
  12593-72
 6
  , ,
 44
  , ,
 25
  , :
 
 - 2275;2565;3020
 - 3020
 - 1785
  ,
 2200;2320;2370

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó