364

-,

       - 364 , . : 80-400 , 90-350 , 19-100 , 25-100 , 10-250, .

364
8-82, (,,,,)
, 250
, 650
, 510
()2440_2400_1800
1000
2.2
Min/Max /110/3000

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó