6048

 -,  - " ", , 1992 .

       - 6046, 6047, 6048, : 1000 , 2000 1500 .

       - 6046, 6047, 6048 , , .

        (), , , , , , , . , Ø700 .

       .

       8-82 18097-88-. 4 15150-69.

 -   6048

                   .

                ,             
6046   
6047   
 6048   
1. , :   
 
1.1. , , :   
 
       -
                    500
       -                     700
 1.2. ,                275, 290
 1.3. ,
 10002000
1500
 2. , :
 
 2.1. , ,
                     25
 3. :
 
 3.1. :
 
        -
                      22
        -
                      22
 3.2. , –¹
                 16...2000
 3.3. :
 
         -                     28
         -
                     28
 3.4. , /:
 
         -
                0,025...2,8
         -
                0,012...1,4
 3.5. :
 
         -,
                 0,5...112
         -,
                 0,5...112

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó