2615-1

-

, , , .

..
   
  80
  10001000
    5
  350
  0,27
  500
  0..710
  :  
     -   1000
     -   1000
  / 1,26-2000
  .  
     -   4518
     -   2519
     -   2585
  8500

 

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó