2116

-

- 2116 , 16 .
+ 5°.
- 2116 , . , ( : , - , .). , , . . , . .
3812-001-26638467-97.

. .
300300
220
250
, 16
90
/ 440; 640;880                
 • 380
  50
  4806 (4714)


 • /

  1,5
  1000
  - 760400850
  , 130

   
     

  Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó