1240-6

. (), 1987

       1240-6 , , , , , , , .

    1240-6, 1265-6

    
 1240-6
  8-82, (,,,,)  
  ,  130
  ,  120
  ,  180
    ()  
 -  4500
 -  1700
 -  2010
   11450
   18,5
  Min/Max /  80/1120
   12

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó