-20

/

. .

1

21,3 26,8

2

1800

3

4

4

15 (21,3)

75

5

20 (26,8)

85

6

:

-         1-  

-         2- 

 

 

1/5

1/25

7

 

8

( )

480280175

9

( )

73

10

-

1,

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó