SC22-27-33-43

-

  2000 2500 3200
  ,   2000
 2500 
 3000
 . . ,
 2150 2630 3300
 . . ,
 1500 1900 2300
 . ,
 12000 15000 18000
 . ,
 1200 1600 2050
 
  16
 16 16
  ,/ 0,05-5 0,05-5 0,05-5
  , /
 400 400 400
  , 75 75 75
  , :
   
 - 1200 4800 5600
 - 4300 4800 5300
 - 4600 5000 5400
 
   

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó