3312

                    1,61000

3312 500 (50 /2) 1,61000. , , , .

                    .

  500 (50 /?) 1,6  
   1000
  , -1  100
   60
  ,  70
  , : -, -, ( )  150014601110
  ,  800
  ,  740
  ,  0,25
   
  ,  50
 ,  380
   1
  ,  24
  ,  24
   1
    , ,
   4AXC80A4Y3
 ,  1,3
  , /  1500

 

 

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó