6,32,5

-

      -6,32,5 500 . , .

500 ,

6,3,

,

2500,

,

56565

,

30,

.

92

,

29,

, ,

500,

,

11,

,

 

3630

1280

1455

,

4950

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó