16201

      - 16201 ( 710) , , . .

 
 
 
  ,
 400
  ,
 220
  ,
 710
  , //,
 2505/1500/2835
   2835
  ,
 11
  , Min/Max /  12,5/2000
 
 11

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó