2132

-

      - 2132 : , , , , , , . - 02 630250.

2132
,   50
  3...33 
  4
, -1 31,5...4000 31,5...1400
, /  0,1...1,6
,   500 x 500
, 250630
, 1080x1470x3000
,   1530

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó