1616

-

      , , , , , , .

, 1616.
8-82, (, , , , )
, 320.00
, 140.00
,
, Min/Max, ./. 9.00/1800.00
, . 4.00
__, . 2135_1225_1220
, . 1500
, / . -/−
/ . −/1980
.

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó