680

-

, .

( , , ), . . , .

, , .

, 800200
- 3
- , 14
- , 50
, 5-360
,
560
220
, ±45
, /:50-2240
12
18
, /
20-1000
20-1000
10-500
, /
3,35
3,35
1,7
ISO-40
, 3
, 160018751528
, 1310

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó