161

161 .

 
 
  ,
 1150
  ,
 1150
  ,
 835
  ,
 981
  ,  805
  ,
 440
  ,
 280
  ,
 600
  ,
 220
  ,
 120
  ,  1,1
  ,
 220/380
  , /
 940

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó