5004

       5004 , , , .

. .
-
500x500
700
: - ( X)
- ( Y)
- ( Z)


800
500
500
30 (60)

125
- :
-
-


50
550

/
20-4500
,
18
/
1-3600
“ ”,
16-21
-
50
:
-
-
-

4450
4635
3205
,
12785

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó