412

 

      . : - ; - , ; - ; - ; - ; - .

..
  150
  25
    190
  () 350
  370
  () :  
     -   200
     -   85
  70
  10
  :  
     -   2290
     -   1040
     -   2075
  4830

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó