-75

 - , " ", 1991 ..

       - -75 , : , , , 3/8; 7/16; 8; 10 12 .

        8-82. 4, 4, 4 15150-69 -.

        75 .

        75-01 .

        75-02 - . 

                                                         .

                          
 
    75      
75-01   75-02 
 1. , :
 
    -
 3182          2876
    -
                    1210
    -
                    1500
 2. , :
 
    -
 2650 2680
    -
 2846 2876
    -
 160  120 214
 3. ,    
     155
 4. ,
    200
 5. ,      80
 6. ,      600
 7. ( 20...25 /²), /
     700
 8. ( 20...25 /²), /      1400
                  
     
 9.
       
 10. ,
         50
 
 11. ,
                      380
 12. ( )  3 3
4

  "" " ".

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó