161

-

      . , - .

 
  , , 320
  :,
      - 32
      - 160
      - 320
   , 640
  , 710
  , 170
  :
      - (), 0,5 - 6
      - , 1 48 - 3,5
      - , 0,25 - 3
      - , 7-96
  (100L), 4
  (100L),/ 1420
  (-22), 0,12
  (-22),/ 2800
  (-22),/ 22
  :,
       - 2055
       - 1095
       - 1450
  , 1300

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó