-26

      - .

      , , . .

      , , , , .

, :
- 400 / . . 4 ;
- , - ;
- , ;
- .

-3 .

-3:
- 66 , - 5,50 , - 270 "
- 25 , - 165 ,
- 1380 , 5.5 - 1100

2600
28
165
640045002300
15001200650
600-800300300
45
/ 6000
55
19

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó