65601

65601 , , , , . , .
, . 

, 2000630
, 900/125
( ), 1600
( Y), 630
( Z), 775
50
, ()-1 5...2000
, 20
( ), 3000
( ), , 6185/3825/4100
( ), 16130

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó