3184

       , , , . -01 .

. .
. 5…80
:    
.
. 495
. 320
:    
. 500
. 305
. 500
:    
. 35
. 203
. 500
/ 35
:    
/ 10-150
/ 300
:    
. ±8
.
. ±30
55
63,36
1,6
, 5
, 8
Ra 0,16
:    
. 3850
. 2650
. 2100
. 10860

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó