3692

       , . - .

                    .

250...1430
( / ) 5/3°, 10/5°, 15/8°, 20/8°, 20/12°, 25/15°
300
6...25
76
2000 -1
4047-82 20...130 -1
18210-72 20...40 -1
5
0...2
2,2
245011201910
1800

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó