164

 - , ., 1963., 1972.

       - , , , .

                        
   
  ,
 400
  ,  8000
  ,  2800
  /  
 7,1 ... 750
  .  17
  , :  
    -
 5825
    -
 2000
    -
 1660
  ,  11700

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó