1836

1836  , , , , . .

:

 

:  
, 840-1250
, 620-1050,630-1250,650-1050,720-950
:  
, 2020-2600
, 1540-2286,1880,2450
:  
, 1520
, 75
, 42000

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó