612

-

      , , , , . , , 45 .
 
..
   
  1250
  320
  -   3
  30..450
  350
  250
  70
  X,Y,Z 800 250 420
  7,5
  / 40 ... 2000
   
     -   2305
     -   1950
     -   2245
  3120

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó