2054

--

       . , , , ..

                   
, : 500×1000
, :  
- “”: 800
- “Y”: 500
- “Z”: 710
. , : 950
( ), /: 1…5000
ISO, : 40
( ), ./:  
- : 28…4500
- : 28…6000
, ·: 430
, : 5,5 (11)
:  
- : 20
- : (20×2)
, : 10
, : 3100×2800×3500
, : 5800
: , . , .

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó